Khi nhấn “Nộp tờ khai” nhận được thông báo “Tờ khai chưa đến kỳ nộp qua mạng” ?

Câu trả lời: 
Nguyên nhân: Đăng ký Kỳ bắt đầu lớn hơn kỳ kê khai của tờ khai cần nộp
 
- Trên giao diện trang kekhaithue.gdt.gov.vn, chọn Tài khoản.
 
- Chọn nút Đăng ký tờ khai
 
- Tích chọn vào tờ khai đã đăng ký nhầm kỳ bắt đầu
 
- Chọn nút Đăng ký ngừng tờ khai để ngừng tờ khai đã chọn nhầm kỳ bắt đầu
 
- Sau đó chọn nút Đăng ký thêm tờ khai để đăng ký lại tờ khai với cơ quan thuế và chọn 
 
lại kỳ bắt đầu cho chính xác.