Điều kiện và điều khoản sử dụng

Nội dung của Bản điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng FPT (FPT-CA) dưới đây tạo thành một thỏa thuận sử dụng dịch vụ ràng buộc về mặt pháp lý giữa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT với Khách hàng. Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ FPT-CA có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện dưới đây và chịu sự ràng buộc phải tuân thủ bởi các Điều khoản và Điều kiện đó. Khách hàng có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của Bản điều khoản điều kiện này. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này thì nên chấm dứt sử dụng dịch vụ này.

Điều 1. Mô tả dịch vụ

1. Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

- Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá  công khai trong cùng một cặp khóa;

- Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

2. Chức năng của chữ ký số FPT.

- Cho phép người dùng ký số lên văn bản (.doc, .pdf, .excel), phần mềm,…

- Cho phép các cơ quan, tổ chức, ngân hàng,…ký số, xác thực phản hồi kết quả giao dịch điện tử cho Khách hàng.

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu sau khi được ký số và gửi đi trên đường truyền internet.

- Đảm bảo tính xác thực dữ liệu.

- Đảm bảo tính chống chối bỏ.

- Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

Điều 2. Điều kiện sử dụng

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, khách hàng bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng, bảo đảm rằng khách hàng có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều kiện và điều khoản sử dụng và tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

1. Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

2. Cung cấp các thông tin, tài liệu phù hợp cho việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu một cách trung thực, chính xác cho nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo về tính hợp pháp của các tài liệu, thông tin và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiệt hại xảy ra nếu vi phạm quy định này.

3. Có quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cung cấp bản quyền sản phẩm, dịch vụ đã lựa chọn đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và những thông tin về sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng dịch vụ và những thông tin khác có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sản phẩm, dịch vụ.

4. Có nghĩa vụ bảo quản và sử dụng tài khoản dịch vụ/khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật và phải báo ngay yêu cầu tạm dừng/thu hồi tài khoản dịch vụ/khóa bí mật cho Bên B nếu nghi ngờ hay biết rằng tài khoản dịch vụ/khóa bí mật, thiết bị lưu trữ khóa bí mật (nếu có) đã bị mất/lộ hoặc bị sử dụng trái phép.

5. Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng khi được yêu cầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhà cung cấp dịch vụ về mọi thiệt hại xảy ra nếu sử dụng/quản lý tài khoản dịch vụ/khóa bí mật không phù hợp.

6. Cam kết tuân thủ các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ và vì mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho thông tin của Khách hàng.

7. Có quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp này, số tiền cước dịch vụ đã thanh toán sẽ được bù đắp các khoản thiệt hại của nhà cung cấp dịch vụ và sẽ không hoàn trả lại Khách hàng trừ khi nhà cung cấp dịch vụ vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

1. Đảm bảo cung cấp sản phẩm với chất lượng và dịch vụ theo quy chuẩn kỹ thuật và đầy đủ các tính năng như đã cam kết.

2. Hỗ trợ và chăm sóc Khách hàng theo đúng chính sách đã cam kết.

3. Có trách nhiệm bảo mật những thông tin liên quan đến Khách hàng và chỉ sử dụng những thông tin này vào mục đích liên quan đến dịch vụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo an toàn và tính xác thực trong suốt quá trình tạo và chuyển giao tài khoản dịch vụ/chứng thư số cho Khách hàng. Bảo mật toàn bộ quá trình tạo tài khoản dịch vụ/cặp khoá cho Khách hàng. Bồi thường cho Khách hàng trong trường hợp cấp tài khoản dịch vụ/chứng thư số có những thông tin không chính xác so với những thông tin do Khách hàng đã cung cấp. Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường không vượt quá tổng giá trị của hợp đồng đã ký kết.

5. Đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin yêu cầu tạm dừng/thu hồi tài khoản dịch vụ dịch vụ/chứng thư số hoạt động tất cả các ngày trong năm.

Điều 5. Rủi ro và miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cam kết cung cấp Dịch vụ tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật cho Khách hàng; không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ do những rủi ro sau:

1. Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên …;

2. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet… của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải.

Điều 6. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Điều kiện, điều khoản Dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

1. Các vấn đề chưa được quy định tại Điều kiện, điều khoản này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.

2. Khách hàng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện, điều khoản sữ dụng này.

3. Điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ của Công ty.