Tra cứu thông tin Chứng thư số

TRA CỨU THÔNG TIN CÁC CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Khách hàng có thể tra cứu thông tin những chứng thư số công cộng do FPT.CA đã cấp phát tại đây.

 

TRA CỨU THÔNG TIN CÁC CHỨNG THƯ SỐ BỊ THU HỒI

- Khách hàng có thể tra cứu thông tin những chứng thư số theo chuẩn SHA 128 bị thu hồi của FPT.CA phát hành tại địa chỉ: 

http://crl2.fis.com.vn

http://ocsp2.fis.com.vn


- Khách hàng có thể tra cứu thông tin những chứng thư số theo chuẩn SHA 256 bị thu hồi của FPT.CA  phát hành tại địa chỉ:

http://crl3.fis.com.vn

http://ocsp3.fis.com.vn


- Khách hàng có thể tra cứu thông tin những chứng thư số theo chuẩn RSSP bị thu hồi của FPT.CA  phát hành tại địa chỉ:

http://crl4.fis.com.vn

http://ocsp4.fis.com.vn