Khi ký có hiện thông báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế”?