Giới thiệu hệ thống VNACCS.VCIS

VNACCS

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4608/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hoá XK, NK của nhiều hợp đồng/đơn hàng, có nhiều hoá đơn của cùng người mua, người bán…

Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia gồm 02 hệ thống nhỏ: (i) Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS); (ii) Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là Hệ thống VCIS).

Được sự nhất trí của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam Dự án "Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam" (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS).