Khai báo trên VNACCS với trường hợp hàng hoá nhiều hợp đồng/đơn hàng

VNACCS

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4608/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hoá XK, NK của nhiều hợp đồng/đơn hàng, có nhiều hoá đơn của cùng người mua, người bán…

 
Theo đó, cách thức khai báo trên hệ thống VNACCS đối với trường hợp này trên một tờ khai hải quan như sau:

Người khai hải quan tự lập hoá đơn tổng (theo mẫu) gửi bằng nghiệp vụ file đính kèm trên hệ thống VNACCS và khai số đính kèm khai báo điện tử trên tờ khai. Người khai hải quan điện tử tự lập danh sách các hợp đồng, thông tin ngày tháng năm gửi bằng nghiệp vụ file đính kèm (HYS) đến Hệ thống VNACCS.

Khai báo trên hệ thống VNACCS: Đối với chỉ tiêu “phân loại hình thức hoá đơn”, người khai hải quan nhập mã B – chứng từ thay thế hoá đơn; Chỉ tiêu “Số hoá đơn”: Nhập số của hoá đơn tổng; Chỉ tiêu “ngày phát hành” (hoá đơn): Nhập ngày lập hoá đơn tổng; Chỉ tiêu “Tổng trị giá hoá đơn”: Nhập tổng trị giá của hoá đơn (bằng tổng trị giá của tất cả các hoá đơn có trong hoá đơn tổng); Chỉ tiêu “Tổng hệ số phân bổ trị giá”: Nhập tổng trị giá của hoá đơn tổng; Chỉ tiêu “Số đính kèm khai báo điện tử”: Nhập số đính kèm khai báo điện tử được hệ thống cấp khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ HYS.

 

(HQ Online)