Văn bản liên quan

Số hiệu Ngày ban hành Nội dung tóm tắt
Số: 3609/TCHQ-VNACCS 04/04/2014 Công văn Số: 3609/TCHQ-VNACCS V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
Số: 4613/TCHQ-VNACCS 26/4/2014 Công văn Hải quan điện tử VNACCS- V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
1352/TCHQ-VNACCS 13/02/2014 Công văn số 1352/TCHQ-VNACCS ngày 13/02/2014 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
1179/TCHQ-VNACCS 06/02/2014 Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS ngày 06/02/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS
726/TCHQ-VNACCS 20/01/2014 Công văn số 726/TCHQ-VNACCS về việc đăng ký người sử dụng doanh nghiệp trong hệ thống VNACCS/VCIS
6991/TCHQ-VNACCS 20/11/2013 Công văn số 6991/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc đôn đốc tăng cường thực hiện đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Công văn số 6853/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Công văn số 6853/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Công văn số 6853/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
6814/TCHQ-VNACCS 13/11/2013 Công văn số 6814/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn các nội dung thực hiện khai báo hải quan Hệ thống VNACCS/VCIS

Pages