Hướng dẫn thủ tục chia tách, đóng gói hàng vận chuyển chung container ngoài kho CFS

VNACCS

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 12079/BTC-TCHQ ngày 28/8/2014 tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp XK, NK hàng hóa đóng chung container nhưng không thực hiện việc chia tách, đóng góp trong kho CFS mà thực hiện tại các địa điểm khác sau khi hàng hóa đã được thông quan.  

 

Theo đó, đối với hàng XK, có 2 điều kiện để được thực hiện việc đóng ghép chung container, thứ nhất là địa điểm thực hiện đóng ghép phải nằm trong địa bàn giám sát hải quan: khu vực cảng biển, cửa khẩu hoặc các địa điểm được thành lập theo quy định tại Chương III Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

 

Điều kiện thứ hai là các lô hàng phải được tập kết đầy đủ tại địa điểm nêu trên trước khi đóng ghép vào container.

 

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm gửi công văn đề nghị đến Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa, trong đó nêu cụ thể tên DN, tên hàng, dự kiến số lượng kiện, thời gian, địa điểm thực hiện đóng ghép container.

 

DN phải bảo quản nguyên trạng container, hàng hóa trong thời gian lưu giữ tại địa điểm tập kết và quá trình vận chuyển từ địa điểm đóng ghép container đến cửa khẩu xuất. DN xuất trình các tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan cho Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm đóng ghép container.

 

Đối với hàng XK, DN được chia tách hàng hóa đóng chung container với các lô hàng có cùng vận đơn và việc chia tách hàng hóa được thực hiện tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng.

 

DN hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm gửi Chi cục hải quan nơi thực hiện chia tách container văn bản đề nghị ghi rõ tên DN, tên hàng, số lượng kiện, trọng lượng, số vận đơn, nơi đăng ký tờ khai hải quan, thời gian, địa điểm thực hiện chia tách container.

 

Các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng thì DN được vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan để thực hiện chia tách. Trường hợp có lô hàng thuộc diện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thì hàng hóa được bảo quan tại các địa điểm theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

 

DN xuất trình đầy đủ các tờ khai hải quan của các lô hàng vận chuyển đóng chung container cho cơ quan hải quan quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa và bảo quản nguyên trạng container, hàng hóa đến khi vận chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK vận chuyển chung container của nhiều chủ hàng thực hiện theo loại hình XK, NK tương ứng và theo quy định hiện hành.

(Theo TCHQ)