Khai Kinh doanh

Khai Kinh doanh
Giá: 
1.990.000 VND
Gia hạn: 
2.240.000 VND/năm

Khuyến mại:

Bản quyền phần mềm: 1.990.000 VND

 

Dịch vụ duy trì, hỗ trợ và nâng cấp (VNĐ)
(01 Doanh nghiệp/01 Năm)
Doanh nghiệp từ
01 – 20
Doanh nghiệp từ
21 – 50
Doanh nghiệp từ
> 50
650.000450.000250.000

***ĐẶC BIỆT: Giảm 5% trên đơn giá dịch vụ cho gói Hợp đồng 2 năm và 10% cho gói Hợp đồng 3 năm