Thu hồi bản chính xác nhận khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa

Thu hồi bản chính xác nhận khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa (Thu 6, 2014, 10:14 am)

 

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với Hải quan các tỉnh, thành phố để tránh trường hợp cùng một số tiền thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa nhưng DN được hoàn 2 lần.

 

Trước đó, để hướng dẫn thực hiện nội dung này, Tổng cục Hải quan đã có hàng loạt các công văn hướng dẫn thực hiện. Trong đó có trường hợp “người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và đề nghị được hoàn trả thuế nộp nhầm nộp thừa…” nội dung này được hiểu chỉ gồm những khoản nợ liên quan đến hàng hóa XNK do cơ quan Hải quan quản lý theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

 

Do vậy, trong trường hợp này Tổng cục Hải quan đề nghị các cục Hải quan tỉnh, thành phố không yêu cầu DN phải xuất trình văn bản xác minh tình trạng nợ thuế nội địa do cơ quanThuế xác nhận.

 

Đối với những trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng NK thuộc thẩm quyền hoàn thuế của cơ quan Hải quan nhưng trước đó cơ quan Hải quan đã xác nhận khoản nộp nhầm, nộp thừa để DN liên hệ với cơ quan Thuế liên quan giải quyết hoàn thuế.

 

Trường hợp này, để tránh tình trạng cùng một số tiền thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa nhưng DN được hoàn 2 lần, gây thất thu NSNN, cơ quan Hải quan phải thu hồi lại bản chính văn bản trước đó đã xác nhận khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa cho DN.

 

Trường hợp DN không nộp bản chính văn bản đã xác nhận nêu trên thì đề nghị DN phải có xác nhận của cơ quan Thuế về việc chưa được khấu trừ/hoàn khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa.

 

Những trường hợp khác, cơ quan Hải quan chưa xác nhận cho DN thì không đề nghị DN xin xác nhận của cơ quan Thuế theo đúng tinh thần đã nêu tại những văn bản đã hướng dẫn.

 
(HQ Online)