Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9.1

Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9.1 (Fri 14, 2014, 1:58 pm)

Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ tài Chính ban hành thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để đáp ứng việc gia hạn nộp thuế GTGT tháng 01, tháng 02, tháng 03 năm 2013 và gia hạn nộp thuế TNDN quý I, quý II, quý III năm 2013, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng iHTKK 2.2.9.1 với các nội dung chính như sau:
 
1. Nâng cấp gia hạn thuế TNDN theo nghị quyết 02/NQ-CP
      - Tờ khai gia hạn: Tờ khai 03/TNDN kỳ tính thuế năm 2012, tờ khai 01A/TNDN, 01B/TNDN, kỳ tính thuế Quý I, II, III /2013.
      - Mở check gia hạn đối với tất cả các kỳ tính thuế, phần “Ghi chú gia hạn”: Gia hạn theo NQ 02/NQ-CP.
      - Hỗ trợ đính kèm phụ lục gia hạn thuế TNDN theo NQ 02/NQ-CP. 
 
2. Nâng cấp gia hạn thuế GTGT theo nghị quyết 02/NQ-CP
      - Tờ khai gia hạn: Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 1,2,3/2013.
      - Mở check gia hạn đối với kỳ tính thuế tháng 1,2,3/2013, phần “Ghi chú gia hạn”: Gia hạn theo NQ 02/NQ-CP.
      - Cho phép đính kèm phụ lục gia hạn thuế GTGT theo NQ 02/NQ-CP. 
 
3. Thay đổi thuế suất thuế TTĐB của rượu 20 trở lên và bia từ 1/2013
      Từ tháng 1/2013 thuế suất thuế TTĐB đối với rượu 20 độ trở lên và bia thay đổi từ 45% lên 50%.
 
4. Thay đổi  Tỷ lệ thuế TNDN ở nội dung công việc Lãi tiền vay đối với tờ 03/NTNN
      Chỉ tiêu Tỷ lệ thuế TNDN: Cho phép nhập 2 giá trị là 5% và 10% đối với nội dung công việc là Lãi tiền vay.
 
5. Thay đổi công thức tính chỉ tiêu [24] của tờ 03/KK-TNCN tháng/quý từ 1/2013
      - Từ kỳ tính thuế tháng 1/2013, ứng dụng sẽ hỗ trợ tính chỉ tiêu [24] = 0,1% * [23], cho phép sửa.
- Đối với kỳ tính thuế từ 8/2011 đến tháng 12/2012: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu [24] = 0,05% * [23], cho phép sửa.
 
Tổng Cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.