Thông báo nâng cấp hệ thống FPT.eTax ngày 12/08/2013

Thông báo nâng cấp hệ thống FPT.eTax ngày 12/08/2013 (Fri 14, 2014, 1:59 pm)

Dịch vụ FPT.eTax sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống vào thứ 2, ngày 12/08/2013.

Nội dung nâng cấp nhằm hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) về kê khai thuế theo quy định tại công theo quy định tại công văn số 8336/BTC-TCT và công văn số 8355/BTC-CST ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT, TNDN và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Bao gồm:

1. Hỗ trợ khai thuế GTGT theo quý 
2. Hỗ trợ kê khai theo chính sách thay đổi từ 01/07/2013 của tờ khai TNCN
3. Hỗ trợ khai thuế GTGT, TNDN đáp ứng yêu cầu thay đổi thuế suất thuế TNDN theo 3 mức (10%, 20% và 25%) và giảm 50% thuế suất  GTGT cho các hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội
4. Hỗ trợ xác định tiền chậm nộp tiền thuế (trước đây gọi là tiền phạt nộp chậm tiền Thuế)
5. Hỗ trợ lập thông báo phát hành theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Vậy FPT.eTax xin kính báo.