Thành lập Ban Hồ sơ thầu và Pháp chế

Thành lập Ban Hồ sơ thầu và Pháp chế (Sat 15, 2014, 3:59 pm)

Ban Hồ sơ thầu và Pháp chế là Ban chức năng trong cơ cấu tổ chức của Công ty Hệ thống Thông tin FPT, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT.  Ban Hồ sơ thầu và Pháp chế thực hiện chức năng hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty, làm hồ sơ thầu, kiểm soát việc tuân thủ quy định kinh doanh trong hoạt động đấu thầu, quản lý và chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu và tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác tư vấn phát luật và kiểm soát nội bộ việc chấp hành các chính sách, quy định của Công ty.