Khởi động dự án ERP cho Lafchemco

Khởi động dự án ERP cho Lafchemco (Sat 15, 2014, 3:59 pm)

Ở giai đoạn 1, các phân hệ quản lý vận tải, bán hàng, kho hàng bán đã được FPT IS triển khai và nghiệm thu thành công vào tháng 01/2007.

Ở giai đoạn 2, FPT IS sẽ triển khai 4 phân hệ: Tài chính, Quản lý mua hàng, Kho vật tư, Quản lý bán hàng và kho mua hàng cho Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao và chi nhánh của Công ty tại Hải Dương. Thời gian triển khai dự kiến trong 10 tháng.

Ông Nguyễn Bá Nhọn, Phó Tổng Giám đốc Lafchemco nhận định: “Việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án trong giai đoạn khó khăn về kinh tế hiện đã cho thấy hiệu quả hệ thống ERP Oracle mang lại cho Lafchemco cũng như quyết tâm toàn bộ lãnh đạo công ty trong việc hiện đại hóa cũng như nâng cao năng lực của bộ máy quản lý”.

Mục tiêu dự án là nhằm tăng cường năng lực điều hành sản xuất kinh doanh, quy trình công việc và liên kết giữa các phong ban của công ty Lâm Thao thông qua việc tin học hóa một các toàn diện và thống nhất: Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT theo tiêu chuẩn tiên tiến và Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp CSDL, triển khai hệ thống phần mềm ERP.