Hải quan: Trường hợp nào sẽ không bị tính phạt chậm nộp?

Hải quan: Trường hợp nào sẽ không bị tính phạt chậm nộp? (Wed 4, 2015, 9:17 am)

Quy định mới về tính chậm nộp tại dự thảo Thông tư Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn Luật Hải quan 2014 sẽ loại bỏ một số trường hợp không bị tính phạt chậm nộp.

 bo_quy_dinh_phat_cham_nop_hang_xnk_fpt
Sẽ bỏ quy định về tính chậm nộp hàng hóa XNK thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa. Ảnh: T.Tr. 

Theo phân tích của đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), tại Điều 41, Điều 43, Điều 131 dự thảo Thông tư chung đã được sửa theo hướng không tính chậm nộp tiền thuế đối với: Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa trong thời hạn 275 ngày; tiền thuế nộp bổ sung sau khi có kết quả giám định, phân tích, phân loại; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu xuất trả.

Đồng thời bỏ quy định về tính chậm nộp hàng hóa XNK thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Đối với hàng hóa được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN (bao gồm cả hàng NK phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng), tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế đã quy định không phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian ngân sách chưa thanh toán. Theo đó, dự thảo Thông tư đã bổ sung nội dung liên quan tại Điều 33: được thông quan hàng hóa khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số tiền thuế chưa được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Tại Điều 41 bổ sung quy định về thời hạn nộp thuế là ngày ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế. Và tại Điều 131 bổ sung quy định: Không thực hiện cưỡng chế và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian ngân sách chưa thanh toán; thời hạn không phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế.

Riêng về mức tính chậm nộp, tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106 Luật số 21/2012/QH13) đã quy định chỉ có một mức tính chậm nộp 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm nộp. Vì vậy, tại khoản 4 Điều 31 dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung mức tính chậm nộp cho phù hợp với quy định của Luật.

Đồng thời sửa cách tính ngày chậm nộp là ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế,... đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

(HQ Online)