Giảm nợ thuế nhờ có biện pháp thiết thực

Giảm nợ thuế nhờ có biện pháp thiết thực (Mon 29, 2014, 11:12 am)

 

Ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã xác định công tác thu hồi nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt. Vì vậy, Tổng cục cũng đã xác định và phân loại các khoản nợ có khả năng thu hồi, từ đó giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho Hải quan các địa phương.

 

Hiệu quả trong việc phân loại nợ

Theo thống kê của Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), tại thời điểm 31-12-2013, số nợ thuế chuyên thu quá hạn của ngành Hải quan là 6.411 tỷ đồng; đến ngày 31-8-2014, số nợ này chỉ còn 5.711 tỷ đồng (giảm 700 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ thuế năm 2014 bằng 2,4% ước tổng thu, giảm 0,5% so với năm 2013 (2,9%). Trong đó, kết quả thu hồi nợ thuế quá hạn đến ngày 15-8-2014 của các tờ khai phát sinh trước ngày 1-1-2014 khoảng 1.154 tỷ đồng.

 

Cũng theo thống kê của Cục Thuế XNK, số nợ phát sinh từ ngày 1-1 đến 15-8-2014 là 459 tỷ đồng (do ấn định thuế của công tác kiểm tra sau thông quan khoảng 54 tỷ đồng, do ấn định hàng gia công, sản xuất XK, tạm nhập tái xuất quá hạn chưa thanh khoản khoảng 405 tỷ đồng). Khi DN XK sản phẩm làm thủ tục thanh toán thì số nợ này không còn. Như vậy, số nợ quá hạn trong năm 2014 chỉ còn 54 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan.

 

Đạt được kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã xác định công tác thu hồi nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt. Vì vậy, Tổng cục cũng đã xác định và phân loại các khoản nợ có khả năng thu hồi, từ đó giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho Hải quan các địa phương tổng cộng là 2.761 tỷ đồng.

 

Đồng thời, Tổng cục cũng hướng dẫn Hải quan các địa phương triển khai hàng loạt các biện pháp thu hồi nợ như: Áp dụng đúng trình tự thanh toán tiền thuế theo quy định, phối hợp với cơ quan thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế GTGT DN được hoàn tại cơ quan Thuế. Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ nợ thuế tạm thu để yêu cầu DN nộp kịp thời khi quá thời hạn nộp thuế mà DN chưa XK.

 

Ông Nguyễn Hải Trang - Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, đề ra các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, Cục Thuế  XNK đã tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nợ thuế, xác định rõ nguyên nhân tăng, giảm nợ thuế tại cục Hải quan địa phương. Đối với chỉ tiêu nợ thuế thu hồi đã giao cho các đơn vị, Cục đã đôn đốc, chỉ đạo thu hồi đúng theo chỉ tiêu được giao.

 

Cục Thuế XNK đã yêu cầu các cục Hải quan địa phương thực hiện gửi báo cáo số liệu nợ thuế đầy đủ, đúng thời hạn để kịp phục vụ công tác chỉ đạo trong đôn đốc thu hồi nợ thuế; rà soát nợ thuế và thực hiện thu hồi toàn bộ khoản nợ thuế có khả năng thu, thu đủ các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2014, không để phát sinh nợ mới.

 

Hiện cũng có một số bất cập như các tờ khai DN không làm thủ tục hoặc không có hàng quá 15 ngày dẫn đến hệ thống kế toán thuế tập trung chuyển thành nợ thuế quá hạn, cũng đã làm tăng số nợ thuế của cơ quan Hải quan. Theo ông Nguyễn Hải Trang, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các cục Hải quan rà soát và khắc phục bất cập này.

 

Đối với các khoản nợ thực chất DN đã nộp vào ngân hàng nhưng do chưa kịp hạch toán với Kho bạc, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính và đã ban hành Thông tư 126/2014/TT-BTC hướng dẫn thu nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK. Ngày 1-10 khi Thông tư chính thức có hiệu lực sẽ khắc phục được bất cập này.

 

Tập trung xóa nợ đọng

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Tổng cục Hải quan đã trình và đã xóa được 59,5 tỷ đồng tiền nợ thuế của DN Nhà nước đã giải thể và chuyển đổi cổ phần hóa. Điều này đã giúp ngành Hải quan giảm được số nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi từ các năm trước.

 

Cũng theo ông Nguyễn Hải Trang, hiện toàn ngành Hải quan đang tập trung cập nhật các tờ khai đã thu hồi nợ thuế ở cấp chi cục, rà soát, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để trình các cấp có thẩm quyền thực hiện xóa nợ thuộc đối tượng được xóa theo Thông tư 179/2013/TT-BTC.

 

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, áp dụng đầy đủ các quy định về thời hạn nộp thuế, trình tự thanh toán tiền nợ thuế và các biện pháp để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu. Đặc biệt, rà soát các khoản nợ chờ xoá, xử lý chặt chẽ các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế, gia hạn, xoá nợ đảm bảo đúng đối tượng, chỉ thực hiện khi có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định...

 

Tổng cục Hải quan cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để nhằm nhanh chóng xóa nợ cho các DN theo Nghị quyết 63/2014/NQ-CP về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự pháp triển cho DN, trong đó có quy định xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1-7-2013 của DN gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ gốc trước ngày 31-12-2014…

 

Hiện những biện pháp thu hồi nợ hiệu quả được các đơn vị triển khai thực hiện đó là áp dụng quy trình và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ tương đối đầy đủ theo quy định như duy trì Tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế, lập kế hoạch kiểm tra, rà soát và thực hiện đôn đốc thu hồi các khoản nợ thuế. Bên cạnh đó, Cục Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan như Công an, chính quyền địa phương, tổ chức tín dụng... Đặc biệt là đã phối hợp với Công an tỉnh mời các DN có nợ thuế chây ỳ đến làm việc và cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Công an một số địa phương đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Hải quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

 

(HQ Online)