FPT IS thành lập 7 công ty thành viên

FPT IS thành lập 7 công ty thành viên (Sat 15, 2014, 3:59 pm)

Các trung tâm bao gồm: Trung tâm Hạ tầng Công nghệ thông tin và Trung tâm Phát triển thương mại toàn cầu. Đảm bảo hoạt động cho 7 công ty thành viên và 2 trung tâm này là 8 ban chức năng phụ trách các mảng công việc: Tài chính, Nhân sự, Kế hoạch kinh doanh, Chất lượng, Hành chính, Truyền thông, Thông tin, Hoạt động phong trào.

Các công ty thành viên trực thuộc FPT IS sẽ hạch toán độc lập, được phép mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng con dấu riêng. Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên FPT IS. Ông Đỗ Cao Bảo, Tổng Giám đốc FPT IS sẽ là Chủ tịch của 7 công ty thành viên.

Sơ đồ tổ chức mới

Xem thêm: