FPT IS ERP nghiệm thu tổng thể dự án Đồng Tâm

FPT IS ERP nghiệm thu tổng thể dự án Đồng Tâm (Sat 15, 2014, 3:59 pm)

Dự án ERP Đồng Tâm do FPT IS ERP tư vấn triển khai có quy mô lớn, với 23 địa điểm triển khai bao gồm các công ty thành viên và chi nhánh. Dự án được đánh giá là khá phức tạp do Đồng Tâm áp dụng giải pháp sản xuất theo mô hình OPM (Oracle Process Manufacturing), việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mô hình sản xuất mới chỉ được áp dụng tại Việt Nam trong vài năm gần đây.

Phạm vi triển khai của dự án bao gồm các phân hệ Quản lý sản xuất (OPM), Quản lý bán hàng (OM), Quản lý kho (INV), Quản lý mua hàng (PO) và Quản lý tài chính (FIN). Kết thúc giai đoạn này Đồng Tâm có được một hệ thống thông tin tập trung, quản trị xuyên suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên phạm vi cả nước.

Hiện tại Đồng Tâm cũng đang triển khai mở rộng hệ thống quản trị về nhân sự (HR) và tiền lương (PR) cũng trên nền tảng giải pháp Oracle.