Đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra về đăng kiểm

Đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra về đăng kiểm (Wed 12, 2014, 8:48 am)

 

Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK, giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa.

 

Theo Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cần rà soát Danh mục hàng hóa NK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu gọn danh mục phải kiểm tra.

 

Đồng thời, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực của Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Trên cơ sở đó, giao hoặc ủy quyền cho các trung tâm đủ năng lực kiểm tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra, giám định theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn ban hành.

 

Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập thêm các trung tâm kiểm tra chất lượng tại các địa phương có lưu lượng hàng hóa XNK phải kiểm tra chất lượng lớn và các địa phương có cảng biển quốc tế.

 

Bộ Tài chính cho rằng, giữa hai cơ quan: Hải quan và Đăng kiểm cần xây dựng quy chế phối hợp trong đó quy định thời gian cơ quan đăng kiểm gửi cho cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai thông báo kết quả kiểm tra chất lượng để theo dõi, đặc biệt thông báo ngay cho cơ quan Hải quan đối với trường hợp không đạt chất lượng để phối hợp thống nhất các biện pháp xử lý.

 

(HQ Online)