Khi ký điện tử xuất hiện thông báo "Sai số PIN hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số"?

Câu trả lời: 
- Kiểm tra thiết bị USB Token đã được kết nối với máy tính chưa?
 
- Kiểm tra phần mềm FPT Token Manager đã được cài đặt trên máy tính chưa bằng cách 
 
kiểm tra có biểu tượng FPT có xuất hiện bên góc phải dưới cùng màn hình không? Nếu 
 
chưa thì download phần mềm về cài đặt.
 
- Bạn đặt mã PIN lớn hơn 8 ký tự. Mã PIN của thiết bị USB Token giới hạn từ 6 đến 8 ký 
 
tự, bạn hãy đổi lại mã PIN trong giới hạn này.