Hướng dẫn sửa và khai bổ sung trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Hướng dẫn sửa và khai bổ sung trên Hệ thống VNACCS/VCIS (Fri 26, 2014, 9:54 am)

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương xử lí vướng mắc liên quan đến việc doanh nghiệp phải sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thực hiện thủ tục trên Hệ thống VNACCS/VCIS đối với những tờ khai phân luồng Xanh.
 

Theo đó, trường hợp tờ khai được Hệ thống VNACCS phân luồng Xanh nhưng chưa được thông quan, nếu người khai hải quan phát hiện những nội dung sai sót nhưng không ảnh hưởng đến chính sách quản lí hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực hiện thông quan lô hàng và sẽ tiến hành việc khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan.

 

Đối với trường hợp khai sửa đổi chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế, người khai sử dụng các nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung trên hệ thống không yêu cầu phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan Hải quan.

 

Trường hợp khai sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu thông tin không liên quan đến thuế thì có văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 01/KBS/2014 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC.

 

Việc khai sửa đổi, bổ sung này cơ quan Hải quan không xem xét khi xây dựng tiêu chí đánh giá việc chấp hành pháp luật của người khai hải quan.

 

(HQ Online)