Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin Hải quan

Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin Hải quan (Mon 6, 2014, 5:17 pm)

Ngày 06/10/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2926/QĐ-TCHQ về quy chế đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống CNTT Hải quan.

 

Quy chế này được áp dụng trong toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống CNTT hải quan. Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ, cán bộ công chức và đối tác khi đến làm việc tại cơ quan hải quan đều phải tuân theo những quy định này

 

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống CNTT hải quan, lãnh đạo hải quan các cấp phải nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này và tổ chức triển khai, giám sát kết quả thực hiện các quy định liên quan tại đơn vị mình

 

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là đơn vị đầu mối của TCHQ, làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, các nhóm chuyên gia, hiệp hội an toàn an ninh thông tin để bảo đảm an ninh, an toàn của hệ thống

 

Quy chế này cũng quy định cụ thể về đảm bảo an ninh, an toàn trong các lĩnh vực: Thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống; vận hành, giám sát hệ thống và đảm bảo an ninh, an toàn cho tài liệu, quản lý thay đổi, cập nhật bản vá, bảo trì hệ thống CNTT Hải quan.


(Hải quan Việt Nam)